गुर्भाकोट नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा २०७५ का दृश्यहरु