FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन नं. ०१/७५/०७६ कृषि समूह चौथो तह( ना.प्रा.स) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०१/७५/०७६ पशु भेटनरी समूह चौथो तह (ना.प्रा.स.) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०७५ को आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन ।

दस्तावेज: