FAQs Complain Problems

व्यापार व्यवसाय इजाजत

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रामाण पत्र , व्यवसायको हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

२. आयकर दर्ता दर्ता प्रमाण पत्र

३. अन्य कार्यालयमा दर्ता हुने भएमा प्रमाण पत्र

४. वडा अध्यक्ष को सिफारिस

५. थोक व्यापार व्यवसाय गर्नेको हकमा डिलरसिप  प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

६. चालु आ.व. सम्म यस नगरापालिकालाई बुझाउनुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण

जन प्रतिनिधि