FAQs Complain Problems

७८।७९

५०% अनुदानमा गहुँको विउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा गहुको विउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

संक्षिप्त सूचि र लिखित तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा गहुँको विउ वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना ।

संम्क्षिप्त सूचि र लिखित तथा अतरवार्ता सम्बन्धी सूचाना ।