FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८१।८२ को लागि गुर्भाकोट नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०८१।०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०।०८१ का योजनाहरु तथा कार्यक्रम संशोधन

आ.व. २०८०।२०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

यस नगपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट तथा कार्यक्रम