FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आ व २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट तथा कार्यक्रम

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

गुर्भाकोट नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ।