FAQs Complain Problems

चारकिल्ला प्रमाणित

लाग्ने समय: 
बढीमा १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि

२. जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा

३.घर नक्सा पास प्रमाण पत्र

४. चालु आ.व. को एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

५.चालु. आ.व. वर्षकोसम्मको नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर र शुल्क तिरेको प्रमाण

६. नापी शाखाको प्रमाणित नक्सा

७. वडा अध्यक्षको रोहबरमा भएको स्थलगत सर्जमिन

जन प्रतिनिधि