FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१०० देखि १००० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र

२.व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३.आफ्नै घरमा भएमा चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

४. बहालमा भएय सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

५.दुइप्रती पासपोर्ट साइजको फोटो

६.सर्जमिन मुचुल्का

जन प्रतिनिधि