FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आन्तरिक राजश्व रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण करदाहरुले यस नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आन्तरिक कर तथा गैर कर राजश्व वापतको रकम (एकिकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर जग्गा बहाल कर, दहत्तर/वहत्तर कर लगायत अन्य करहरु) नगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरु मार्फत २०८१

दस्तावेज: 

SEE नतिजा २०८० को समिक्षा तथा तप सहायता कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा।

श्री सामुदायिक माध्यामिक विद्यायलहरु सवै

गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत ।

दस्तावेज: 

जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री वडा कार्यालयहरु सवै १४ वटै,

विषयः जग्गाको मूल्याङ्कन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्रस्तावना स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तु विषयमा गुर्भाकोट नगरपालिका कृषि शाखाको मिति २०८०।१०।०८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरु मिति २०८१।०३।०६ गते कृषि विकास समितिको वैठक वसी निर्णय भए बोमिजिम तपसिलका कृषिक  समूह, सहकारी  छनौट भएको हुँदा ७ दिन  (२०८१ असार १५) गेत भित्र सम्झौता गरी सक्नुहुन सम्बन्धित सवैमा जानकारी

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायी सबै,

विषयः जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: