FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ व २०७९।०८० बजेट तथा कार्यक्रम

नामवली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सर्वेक्षक पदमा सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना । दर्खास्त दिने अन्तिम मिति २०७९।०३।१२ गते सम्म

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: