FAQs Complain Problems

आन्तरिक राजश्व रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण करदाहरुले यस नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आन्तरिक कर तथा गैर कर राजश्व वापतको रकम (एकिकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर जग्गा बहाल कर, दहत्तर/वहत्तर कर लगायत अन्य करहरु) नगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयहरु मार्फत २०८१।०३।२४ गते भित्र बुझाईसक्नु हुन सम्पूर्ण करदाताहरुमा अनुरोध गरिन्छ । साथै यस नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुबाट मिति २०८१।०३।३० गते सम्म संकलित राजश्व मिति २०८१।०३।३१ गते कार्यालय समयभित्र बैँक दाखिला गरी सोको फाँटवारी नगरपालिकाको राजश्व उपशाखामा बुझाउनुहुन जानकारी गरिन्छ 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि