FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र आए निशुल्क म्याद नागएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. अस्पतालमा जन्म भएको भए सम्बन्धित अस्पतालको प्रामाणित कागज

२. बच्चाको बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी सहित घरमुली आफै आइ अनुसूची ४ भरी पेश गर्ने

जन प्रतिनिधि