FAQs Complain Problems

प्रस्तावना स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रस्तु विषयमा गुर्भाकोट नगरपालिका कृषि शाखाको मिति २०८०।१०।०८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरु मिति २०८१।०३।०६ गते कृषि विकास समितिको वैठक वसी निर्णय भए बोमिजिम तपसिलका कृषिक  समूह, सहकारी  छनौट भएको हुँदा ७ दिन  (२०८१ असार १५) गेत भित्र सम्झौता गरी सक्नुहुन सम्बन्धित सवैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि