FAQs Complain Problems

बसाइसराइ

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र आए निशुल्क म्याद नागएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्र

२.परिवार सदस्यहरुको नागरीकता प्रमाणपत्र

३.जग्गा धनि प्रमाणपत्र

४.नागरिकता नभएका परिवार सदस्यहरुको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र

जन प्रतिनिधि