FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र आए निशुल्क म्याद नागएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. दुलाह दुलहीको बाबु /आमाको नागिरकताको प्रमाणपत

२. दुलाह दुलहीको नागरीकता प्रमाणपत्र

३. तीन पुस्ते जानकारी

जन प्रतिनिधि