FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको निर्णय

मिति २०८०। चैत २१ र मिति २०८१ वैशाख ७ गते वैठक वसेको कार्यपालिका निर्णयहरु

मिति २०८०।१२ ।२ गते वसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय

मिति २०८०।१०।१६ र १९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

मिति२०८०।०८।२६ र २०८०।०९।१० र १९ गतेका कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०।०७ कार्तिक १९ गते कार्यपालिका वैठकका निर्णहरु

दस्तावेज: