FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Online Bids

दस्तावेज: 

Campus Building DPR सम्बन्धी प्रकाश गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) दरभाउपत्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

वोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) दरभाउपत्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: