FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गुर्भाकोट नगरपालिक संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७५/७६ 02/27/2019 - 11:49 PDF icon गुर्भाकोट नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७५.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/06/2018 - 16:49 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ .pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 14:22 PDF icon अनुसूची ७ विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 14:19 PDF icon अनुसूची ६ आर्थिक ऐनको नमुना ११-२३ final p.pdf
गुर्भाकोट नगपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:17 PDF icon १२. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ final.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:05 PDF icon नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियामावली-२०७४.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यवधि, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:03 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि-२०७४.pdf
गुर्भाकोट नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 14:00 PDF icon आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण-२०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:51 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ,२०७४ ७४/७५ 05/31/2018 - 13:41 PDF icon १९. न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७४.pdf

Pages